Elizabeth Stefanka’s Startup Story 2014

Elizabeth Stefanka of Stefanka Inc. speaks to Startupfest’s Jackie Mostny.